Startup's.

Startup's zijn de motor van de economie. Nieuwe ideeën, en met name de uitvoering daarvan zijn de motor van de economie. Van veel startup's stranden de meesten, vaak doordat het idee onvoldoende krachtig is en de verwachtingen niet worden gehaald. Maar het kan evengoed te maken hebben "incompatibilité d'humeur" tussen participerende partijen.

Juridisch gezien heeft een startup veel interessante aspecten. Het begint al met het oprichten van de startup, welke partijen doen mee, wie legt welk bedrag in, welk type aandelen wordt er uitgegeven en wie treden er aan als bestuurders. Maar ook, bij wie komt het intellectuele eigendom te liggen ? En wie krijgt de zekerheidsrechten ?

Gedurende de looptijd van de startup speelt een rol of de bestuurders en leidinggeven hun taak juist uitoefenen, of de doelstellingen worden behaald en of de financierders additionele financiering willen verstrekken.

Tenslotte staan of partijen in de rij om de startup te verwerven, of participanten, financierders en werknemers kijken als ware roofdieren naar onderdelen van de startup en intellectuele rechten indien de vennootschap afsteven op een faillissement.

Uit ervaring blijkt dat het van groot belang is dat wij op een zo vroeg mogelijk moment bij uw onderneming of organisatie worden betrokken. Hierbij speelt niet uitsluitend een rol dat het uit oogpunt van behartiging van uw belangen verstandig is, maar bovendien dat dit uit financieel oogpunt aantrekkelijk is.

Onze aanpak is pro-actief, praktisch en heeft tot doel uw probleem of vraagstuk zo goed en efficiënt mogelijk op te lossen of te beantwoorden.

Relevante onderwerpen: auteursrecht, geschillen tussen aandeelhouders, contracteren, aansprakelijkheid, fusie en overname, auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, privacy, incasso, algemene voorwaarden, faillissementsrecht en surseance van betaling, pre-pack, arbeidsrecht, herstructureringen en reorganisaties.

Wij denken dat je voor het oplossen van juridische problemen niet alleen goed de wet en jurisprudentie moet kunnen lezen maar bovendien over meer skills moet beschikken om een zaak tot een goed einde te brengen. Denk daarbij aan inzet, inlevingsvermogen, sterk analytisch vermogen, de gave om te kunnen onderhandelen en strategisch inzicht. Juist de reden dat wij cliënten op basis van doorverwijzingen krijgen. Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl