Contractenrecht.

Een contract, waarin u uw afspraken vastlegt, is vaak het belangrijkste bij een juridisch geschil. Opvallend is dat de bereidheid om daar vooraf geld in te investeren het minst is maar het contract wel het belangrijkste onderdeel is bij de vraag of u al dan niet een zaak heeft.

Contracteren is kwalificeren, goed bespreken wat u overeenkomt en op welke voorwaarden. Daarnaast dient de overeenkomst de afspraken goed weer te geven en dienen deze op een juiste wijze te worden vastgelegd. Mocht daarbij onduidelijkheid ontstaan dan kan de redelijkheid en billijkheid alsmede de in de jurisprudentie gehanteerde Haveltex leer tot op zekere hoogte helpen inzicht te geven wat de bedoeling is van partijen en wat zij feitelijk overeen zijn gekomen.

Veel geschillen over contracten gaan over de vraag hoe een contract moet worden uitgelegd en wat partijen hebben bedoeld bij het aangaan en maken van afspraken. Daarbij speelt de vraag een rol wat partijen bij het aangaan van de afspraak welke in een overeenkomst of contract hebben vastgelegd hebben afgesproken. Ook een mondelinge overeenkomst is een overeenkomst, alleen speelt daarbij wel de bewijskracht een rol.

Het is opmerkelijk dat bij het aangaan van een overeenkomst relatief weinig juristen en advocaten worden geraadpleegd terwijl dat zowel voor de vastlegging van wat partijen bedoelen en overeenkomen juist essentieel is. Procedures over contracten en overeenkomsten zijn vaak langdurig daar er niet zelden getuigen moeten worden gehoord voor het leveren van bewijs.

Voorbeelden van overeenkomsten: samenwerkingsovereenkomst, arbeidsovereenkomst, huurovereenkomst, exploitatieovereenkomst, vaststellingsovereenkomst, overeenkomst van opdracht, IE-contract, aannemingsovereenkomst, overeenkomst van geldlening, samenlevingsovereenkomst, ouderschapsplan, rekening courant overeenkomst, koopovereenkomst en overeenkomst tot verpanding.

De ervaring leert dat het van groot belang is dat wij op een zo vroeg mogelijk moment bij uw onderneming of organisatie worden betrokken. Hierbij speelt niet uitsluitend een rol dat het uit oogpunt van behartiging van uw belangen verstandig is, maar bovendien dat het uit financieel oogpunt aantrekkelijk is.

Onze aanpak is pro-actief, praktisch en heeft tot doel uw probleem of vraagstuk zo goed en efficiënt mogelijk op te lossen of te beantwoorden. De persoonlijke benadering, platte organisatie, transparantie en innovatieve werkwijze zorgen voor zeer tevreden cliënten. De kosten zijn altijd vooraf inzichtelijk en zeer redelijk voor de kwaliteit welke wordt geboden.

relevante onderwerpen: toepasselijk recht, forumkeuze, standaardcontract, maatwerk, algemene voorwaarden, tekeningsbevoegd, plaats.

Wij denken dat je voor het oplossen van juridische problemen niet alleen goed de wet en jurisprudentie moet kunnen lezen maar bovendien over meer skills moet beschikken om een zaak tot een goed einde te brengen. Denk daarbij aan inzet, inlevingsvermogen, sterk analytisch vermogen, de gave om te kunnen onderhandelen en strategisch inzicht. Juist de reden dat wij cliënten op basis van doorverwijzingen krijgen. Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl