Erfrecht en nalatenschappen.

Een overlijden in de familiesfeer heeft vaak een grote impact op verhoudingen tussen erfgenamen. Vaak blijkt dat een overlijden als een soort "ontsteking" zorgt voor familieruzies, als gevolg van keuzes welke door erflaters zijn gedaan. Ook komt het dikwijls voor dat zaken uit het verleden alsnog door erfgenamen onderling worden "verrekend".

Wij stellen geen testamenten op, daarvoor werken wij in collegiaal verband samen met enkele notariskantoren. Echter, we houden wel brainstormsessies met betrokkenen zodat voor opstelling van een testament zaken zo goed mogelijk kunnen worden besproken. Na overlijden trachten wij vaak partijen bij elkaar te brengen.

Uit ervaring blijkt dat het van groot belang is dat wij op een zo vroeg mogelijk moment bij uw onderneming of organisatie worden betrokken. Hierbij speelt niet uitsluitend een rol dat het uit oogpunt van behartiging van uw belangen verstandig is, maar bovendien dat dit uit financieel oogpunt aantrekkelijk is.

Onze aanpak is pro-actief, praktisch en heeft tot doel uw probleem of vraagstuk zo goed en efficiënt mogelijk op te lossen of te beantwoorden. De persoonlijke benadering, platte organisatie, transparantie en innovatieve werkwijze zorgen voor zeer tevreden cliënten. De kosten zijn altijd vooraf inzichtelijk en zeer redelijk voor de kwaliteit welke wordt geboden.

relevante onderwerpen: testament, overlijden, legaat, erfrechtbelasting, erfgenaam, samenlevingscontract en levensstestament.