Non profit.

Non-profit organisatie's zoals stichtingen en verenigingen hebben ook onze aandacht. Hoewel hierbij een winstoogmerk vaak ontbreekt participeren deze entiteiten ook volledig mee in de economie en gaan zodoende verplichtingen aan lopen daarbij eveneens risico. Ook bepalingen ten aanzien van bestuurdersaansprakelijkheid zijn onverkort van toepassing.

Het is opvallend dat veel bestuursleden en commissarissen van verenigingen en stichtingen de functie vaak in eerste instantie als een soort erebaan zien en zich niet realiseren dat de functie op een juiste wijze dient te worden uitgeoefend waarbij wel degelijk bij disfunctioneren, slecht bestuur of faillissement risico wordt gelopen en aansprakelijkheid voor boedeltekort, schulden of schade gloort. Menig bestuurder is zich volstrekt niet bewust dat dergelijke aansprakelijkheid aan de horizon gloort bij een dergelijk "ere" baan.

Ook hier geldt weer dat alles zorgvuldig dient te worden besproken en taken en afspraken goed dienen te worden vastgelegd. Ook in deze situaties verkiezen bestuursleden en commissarissen er vrijwel altijd voor om niet eerst kennis in te kopen teneinde te laten beoordelen waar men zich eigenlijk aan verbindt. Ook het bestuderen van de financiële huishouding, de notulen en statuten is essentieel bij het aanvaarden van een functie bij een stichting of vereniging.

Uit ervaring blijkt dat het van groot belang is dat wij op een zo vroeg mogelijk moment bij uw onderneming of organisatie worden betrokken. Hierbij speelt niet uitsluitend een rol dat het uit oogpunt van behartiging van uw belangen verstandig is, maar bovendien dat dit uit financieel oogpunt aantrekkelijk is.

Onze aanpak is pro-actief, praktisch en heeft tot doel uw probleem of vraagstuk zo goed en efficiënt mogelijk op te lossen of te beantwoorden.

Wij denken dat je voor het oplossen van juridische problemen niet alleen goed de wet en jurisprudentie moet kunnen lezen maar bovendien over meer skills moet beschikken om een zaak tot een goed einde te brengen. Denk daarbij aan inzet, inlevingsvermogen, sterk analytisch vermogen, de gave om te kunnen onderhandelen en strategisch inzicht. Juist de reden dat wij cliënten op basis van doorverwijzingen krijgen. Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl

relevante onderwerpen: stichting, vereniging, bestuurdersaansprakelijkheid en commissaris.