Onrechtmatige daad. En nu schadevergoeding !

Het wettelijke systeem geeft een aantal mogelijkheden voor het vorderen van schadevergoeding. Dat zijn onder andere onrechtmatige daad, wanprestatie , zaakwaarneming, ongerechtvaardigde verrijking alsmede een aantal andere wettelijke gronden.

Voor nu wil ik mij beperken tot onrechtmatige daad. Uitgangspunt is dat iedereen zijn of haar eigen schade draagt. Voor het afwentelen van schade is dan ook een rechtvaardiging nodig. Voor onrechtmatige daad zijn de vereisten a. onrechtmatigheid, b. toerekenbaarheid, c. schade, d. causaal verband en e. relativiteit. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan ontstaat er een verbintenis tot vergoeding van schade.

Voorbeelden van onrechtmatigheid zijn bijvoorbeeld inbreuk op een recht, strijd met een wettelijke plicht of strijd met de maatschappelijke betamelijkheid. Een strijd met een wettelijke plicht kan bijvoorbeeld zijn een strijd met een wettelijke ge- of verbod, een wet in formele zin, een algemeen verbindend voorschrift, verdragen, of strafrechtelijke bepalingen.

Voor toerekenbaarheid dient er sprake te zijn van schuld, of risico. Er kan onder omstandigheden sprake zijn van een schulduitsluitingsgrond. Een gedraging dient ook toegerekend te worden. Toerekenbaarheid kan bijvoorbeeld aan de orde komen indien een wethouder al dan niet namens een gemeente uitlatingen doet.

Voorwaarde voor onrechtmatige daad is eveneens dat er sprake is van schade. Dit kan vermogensschade of ander nadeel zijn. De wijze waarop de schade wordt bepaald is divers. Het kan concreet zijn, abstract, naar billijkheid (bijvoorbeeld bij immateriële schade of worden geschat (in geval van toekomstige schade).

Ten aanzien van de twee laatste vereisten, causaal verband en relativiteit, is er veel jurisprudentie. Het gaat te ver om e.e.a in het kader van een blog te bespreken. De inhoud van deze blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl