Aansprakelijk voor schulden van de vennootschap.

Een besloten vennootschap is geen schil waarmee u onbeperkt verplichtingen kunt aangaan waarvoor u als bestuurder of leidinggevende niet privé aansprakelijk kan worden gesteld. Van belang is dat u met name de wettelijke regels in acht neemt. Doet u dat niet dan kunnen schuldeisers u hiervoor vroeg of laat aansprakelijk stellen. Hoewel bij sommige vormen van aansprakelijkheid de eisen vrij hoog zijn is het zeker niet onmogelijk op bestuurders of feitelijk leidinggevers in privé aansprakelijk te stellen.

Een dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen indien de vennootschap bestellingen plaatst of overeenkomsten aangaat zonder dat er liquide middelen zijn om de verplichtingen na te komen. In een dergelijke situatie kan het zijn dat de bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld. Dat kan anders zijn indien er voldoende debiteuren zijn waarmee debiteuren kunnen worden betaald. Voorzichtigheid is in ieder geval geboden indien er er verplichtingen worden aangegaan terwijl er geen geld in kas zit en dat op korte termijn ook niet te voorzien is.

Een besloten vennootschap brengt de verplichting met zich mee dat de jaarstukken tijdig bij de kamer van Koophandel worden gedeponeerd. Volgt geen tijdige deponering door het bestuur van de vennootschap dan loopt het bestuur het risico van vervolging. Immers, het betreft een economisch delict. De boete voor het niet tijdig deponeren van stukken kan oplopen tot 18.000,- euro. In 2018 zijn de termijnen waarbinnen de stukken dienen te worden gedeponeerd aanzienlijk verkort. Hierbij speelt wel de vraag mee of er meerdere aandeelhouders zijn die al dan niet bestuurder van de betreffende vennootschap zijn.

Tijdig deponeren van jaarstukken is niet alleen relevant door de verplichtingen in de wet, het is eveneens van belang in verband met aansprakelijkheid van bestuurders van een besloten vennootschap. In geval van faillissement zijn bestuurders immers verantwoordelijk voor het volledige boedelactief, en daarmee de schulden van de vennootschap in geval van faillissement. Zelfs indien het bestuur enkele dagen te laat met deponering is bestaat is er sprake van aansprakelijkheid van bestuurders. Tijdig deponeren van de stukken is derhalve van groot belang en kan vergaande gevolgen hebben. Een curator heeft in dergelijk geval een sterke positie, hoewel een bestuurder van failliet niet helemaal kansloos is. Heeft u advies nodig of doet een dergelijke situatie zich voor, neem in dat geval contact op !

Regelmatig zien wij situaties waarbij er sprake is van onenigheid tussen aandeelhouders, aandeelhouders niet willen tekenen, partijen het niet eens zijn over de jaarcijfers, bestuurders niet komen opdagen of in het verleden niet aan de verplichting tot deponering is voldaan en de vennootschap thans failliet dreigt te gaan.

Vanzelfsprekend kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen onder nummer 06-24202335 of een e-mail aan contact@jurist.nl Wijn ervoor om problemen op te lossen.